Шановні колеги!
Протягом усіх років незалежності галузь інформаційно - комунікаційних технологій розвивалася в Україні хаотично.
Ми спостерігали чи не найбільше кадрових, адміністративних, законодавчих реформ, які не давали можливості галузі розвиватися.
Специфіка ринку інформаційних технологій полягає в тому, що він саморегульований, а державі необхідно створити для цього сприятливі умови.
докладніше

Діяльність Комітету

12 липня 2019, 11:48 Комітет

Історична довідка про Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’яку


I.               Про структуру і склад Комітету з питань інформатизації та звязку

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку утворено згідно Постанови Верховної Ради України № 22-VIII від 04.12.2014 р. “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання”.

До складу Комітету обрано вісім народних депутатів України: Данченко О.І. - Голова Комітету, Лук’янчук Р.В. - перший заступник Голови Комітету, Гринів І.О. - заступник Голови Комітету, Усов К.Г. - заступник Голови Комітету; Матузко О.О. - секретар Комітету, члени Комітету - Бабенко В.Б., Мороко Ю.М., Семенуха Р.С.

У складі Комітету утворено блоки з регулювання предметів відання Комітету з питань інформатизації та зв’язку (рішення Комітету від 24 грудня 2014 року, протокол № 3), а саме:

 перший блок:

· розвиток інформаційного суспільства;

· національна програма інформатизації;

· національна система інформаційних ресурсів;

 другий блок:

·  електронне урядування;

·  електронний документообіг;

·  електронний цифровий підпис;

третій блок:

·  індустрія програмного забезпечення;

·  кібербезпека;

·  технічний та криптографічний захист інформації;

четвертий блок:

·  питання використання радіочастотного ресурсу;

·  телекомунікації;

·  поштовий зв'язок.

 

Затверджено розподіл відповідальності за координацію відповідних блоків питань з регулювання предметів відання Комітету з питань інформатизації та зв’язку:

перший блок: Голова Комітету - Данченко О.І.;

другий блок: Заступник Голови Комітету – Гринів І.О.;

третій блок: Перший заступник Голови Комітету Лукянчук Р.В.;

четвертий блок: Заступник Голови Комітету – Усов К.Г.

 

Всі члени Комітету - висококваліфіковані фахівці своєї справи. Серед членів Комітету – двоє мають ордени «За заслуги III ступеня» (Гринів І.О., Мороко Ю.М.), один має Державну відзнаку «Почесний зв’язківець України» (Данченко О.І.), один має науковий ступінь – кандидат наук з державного управління (Лук’янчук Р.В.), двоє отримали ступінь МВА (Данченко О.І., Семенуха Р.С.), один має міжнародну освіту (Данченко О.І.), один стажувався за кородоном (Усов К.Г.)

 

 

II. Про основні завдання та функції Комітету

Верховної Ради України з питань інформатизації та звязку

 

Виходячи зі ст.11, 12, 13, 14 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” основними функціями Комітету є: 

Стаття 11. Функції комітетів Верховної Ради України

1. Комітети Верховної Ради України здійснюють такі функції:

1) законопроектну;

2) організаційну;

3) контрольну.

Стаття 12. Законопроектна функція комітетів

1. Законопроектна функція комітетів полягає в:

1) розробці проектів законів, інших актів Верховної Ради України;

2) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених субєктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України;

3) доопрацюванні за дорученням Верховної Ради України окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та нступних читаннях (за винятком

прийнятих Верховною Радою України актів у цілому);

4) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, а також наданні згоди на обовязковість чи денонсацію міжнародних договорів України;

5) узагальненні зауважень і пропозицій, що надійшли до законопроектів;

6) внесенні пропозицій щодо перспективного планування законопроектної роботи.

Стаття 13. Організаційна функція комітетів

1. Організаційна функція комітетів полягає в:

1) плануванні своєї роботи;

2) проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень комітетів, організації слухань із цих питань, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України;

3) попередньому обговоренні відповідно до предметів їх відання кандидатур посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, підготовці до розгляду Верховною Радою України відповідних висновків щодо цих кандидатур;

4) підготовці питань на розгляд Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання;

5) участі у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України;

6) прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій, роз'яснень;

7) розгляді звернень, що надійшли до комітету в установленому порядку;

8) участі відповідно до предметів їх відання в міжпарламентській діяльності, взаємодії з міжнародними організаціями;

9) підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності;

10) забезпеченні висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації.

Стаття 14. Контрольна функція комітетів

1. Контрольна функція комітетів полягає в:

1) аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України;

2) участі за дорученням Верховної Ради України у проведенні “Дня Уряду України”;

3) контролі за виконанням Державного бюджету України в частині, що віднесена до предметів їх відання, для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом;

4) організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань;

5) організації та підготовці слухань у комітетах;

6) підготовці та поданні на розгляд Верховної Ради України запитів до Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України;

7) взаємодії з Рахунковою палатою;

8) взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

9) направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам;

10) погодженні питань, проведенні консультацій щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, створенні і ліквідації спеціальних державних органів, що віднесені до предметів відання комітетів, та здійсненні інших погоджень і консультацій у випадках, передбачених законом.

Відповідно додатку до Постанови Верховної Ради України № 22-VІII від 04.12.2014 р. “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання” до предмету відання Комітету з питань інформатизації та зв’язку відносяться питання:

·       розвиток інформаційного суспільства;

·       Національна програма інформатизації;

·       електронне урядування;

·       електронний документообіг;

·       електронний цифровий підпис;

·       національна система електронних інформаційних ресурсів;

·       телекомунікації;

·       поштовий зв’язок;

·       індустрія програмування;

·       кібербезпека;

·       технічний та криптографічний захист інформації;

·       питання використання радіочастотного ресурсу України.

 

Організаційне, консультативне, аналітичне забезпечення діяльності комітету покладено на його секретаріат, до складу якого входять вісім працівників. До роботи в Апараті Верховної Ради України більшість з них очолювали підрозділи в органах державної виконавчої влади, відомствах, галузевих організаціях, мають достатньо високу кваліфікацію.

 

III. Про законотворчу діяльність Комітету

Верховної Ради України з питань інформатизації та звязку

 

Виходячи з вимог Конституції України та відповідних законодавчих актів, Комітет з питань інформатизації та зв’язку протягом восьмого скликання забезпечував роботу по правовому забезпеченню діяльності інформаційно-комунікаційних технологій. За звітний період проведено 97 засідань комітету, в тому числі одне виїздне. Розглянуто 196 законопроектів, з них 29, де комітет був головний, 172 – не головний. В порядку контролю за виконанням Законів та Постанов Верховної Ради України Комітет розглянув 14 питаннь.

Комітет провів одні парламентські, 9 комітетських слухань.

В комітеті широкої практики набуло проведення виїзних комітетських слухань. Зокрема 10 вересня 2016 року проведено виїзні (м. Одеса) слухання в Комітеті на тему «Стан та перспективи розвитку законодавства у сферах інформаційно-комунікаційних технологій» в рамках проведення другої щорічної Всеукраїнської конференції «Telecom Ukraine 2016». 10 вересня 2017 року відбулися виїзні (м.Одеса) слухання в Комітеті на тему: «Актуальні питання законодавчого забезпечення галузі інформаційно-комунікаційних технологій».

1 червня 2018 року відбулися виїзні слухання в Комітеті натему: «Законодавче забезпечення галузі ІКТ», які проходили в рамках конференції «Дні електронних комунікацій» в селі Глібівка, Вишгородського району, Київської області.

8 вересня 2018 року відбулися виїзні слухання в Комітеті на тему: "Законодавче забезпечення ринку ІКТ", які проходили в місті Одеса.

За період восьмого скликання роботи Комітету було прийнято такі Закони Верховної Ради України:

 

2126а

 

19.06.2015

Проект Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України

 

3224

02.10.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України

 

4159

26.02.2016

Проект Закону про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж

 

4685

17.05.2016

Проект Закону про електронні довірчі послуги.

 

За рішенням Верховної Ради України законопроекти «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку сфери поштового зв'язку» реєстр. № 1860 та «Про радіочастотний ресурс України" (щодо забезпечення умов ефективного використання радіочастотного ресурсу)» реєстр. № 5019 направлено суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання, а шість проектів (реєстр. №№ 1888, 2959, 3549, 6160, 6630, 6630-1) – відхилено та знято з розгляду.

Прийнято постанову Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України (3 лютого 2016 року)», реєстр. № 3488 та «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»», реєстр. № 4198.

За поданням комітету 6 законопроектів очікують розгляду Верховною Радою України:

·       проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії спаму (реєстр.№ 8186);

·       проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» (реєстр. № 8462);

·       проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» (8462-д);

·       проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям закону україни «Про електронні довірчі послуги» (реєстр. № 8462-1);

·       прокт Закону про публічні електронні реєстри (реєстр. № 8602);

·       проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (реєстр. № 9166).

Очікує розгляду Верховною Радою України для прийняття у другому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень (реєстр. № 4302).

В Комітеті опрацьовано також 11 проектів законодавчих актів України:

·       проект Закону пр овнесенняо змін до Закону України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» (щодо визначення форм державної підтримки) (реєстр. № 3295);

·       проект Закону про внесення змін до Закону України про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо оператоарів віртуальної мережі рухомого (мобільного) зв’язку (реєстр. №3338);

·       проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації (реєстр. № 4805);

·       проект Закону про державне управління та регулювання у сфері електронних комунікацій (реєстр. № 5285);

·       проект Закону про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" щодо забезпечення впровадження нових радіотехнологій (реєстр. № 7181);

·       проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах" (реєстр. № 9042);

·       проект Закону про мораторій на скорочення мережі відділень національного оператора поштового зв'язку (реєстр. № 9128);

·       проект Закону про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" (щодо посилення захисту трудових прав працівників поштового зв'язку) (реєстр. № 9261);

·       проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (реєстр. №10135);

·       проект Закону про державне регулювання у сфері супутникової навігації (реєстр. № 10198);

·       проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (реєстр. № 10202).

Верховною Радою України відхилено та знято з розгляду шість законопроектів:

·       проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів держави, споживачів телекомунікаційних послуг та удосконалення державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України (реєстр. № 1888);

·       проект Закону про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про захист персональних даних" (щодо удосконалення системи захисту персональних даних) (реєстр. № 2959);

·       проект Закону про електронні комунікації (реєстр. № 3549);

·       проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції" щодо розроблення трирічних планів заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції (реєстр. № 6160);

·       проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (реєстр. № 6630);

·       проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, а також звільнення від сплати адміністративного збору за оформлення таких документів осіб, постраждалих в наслідок окупації або збройного конфлікту (реєстр. № 6630-1).

Заслухано та знято з рогляду Верховною Радою України проект Закону про електронні комунікації (реєстр. № 3549-2).

Верховною Радою України знято з розгляду одинадцять законопроектів, серед них:

·       проект Закону про діяльність форекс-дилерів в Україні (реєстр. № 2290);

·       проект Закону про реалізацію експерименту в навчанні у сфері інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення рівня компетентностей (реєстр. № 2333);

·       проект Закону про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (реєстр. № 2448а);

·       проект Закону про електронні довірчі послуги (реєстр. № 2544а);

·       проект Закону про особливості здійснення процедур державної закупівлі телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернетпровайдерів) (реєстр. №2744);

·       проект Закону про внесення змін до Закону України "Про електронний цифровий підпис" (щодо умов визначення правового статусу) (реєстр. 3472);

·       проект Закону про електронні комунікації (реєстр. № 3549-д);

·       проект Закону про державне регулювання у сфері супутникової навігації (реєстр. № 4040);

·       проект Закону про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (реєстр. № 5452);

·       проект Закону про державне регулювання у сфері супутникової навігації (реєстр. №5549);

·       проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії телефонному спаму (реєстр. № 7043).

Верховною Радою України відкладено розгляд чотирьох законопроектів:

·       проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації (реєстр. № 2407);

·       проект Закону про електронні комунікації (реєстр. № 3549-1);

·       проект Закону про електронні комунікації (реєстр. № 3549-3);

·       проект Закону про радіочастотний ресурс України (реєстр. № 5051).

 

В Комітеті широкої практики набуло проведення Комітетських слухань:

- 16 лютого 2017 року Комітетом підготовлено та проведено Комітетські слухання на тему: «Цифровий порядок денний для сучасної України». Необхідність у проведенні такого заходу спричинена тим, що сучасне життя потребує рішучих кроків у здійсненні цифровізації України;

- 27 червня 2017 року Комітетом з питань інформатизації та зв’язку було проведено Комітетські слухання на тему: «Актуальні питання впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління в Україні»;

- 10 вересня 2017 року відбулися виїзні (м.Одеса) слухання в Комітеті на тему: «Актуальні питання законодавчого забезпечення галузі інформаційно-комунікаційних технологій»;

- 14 грудня 2017 року проведено слухання на тему: «Засади електронного урядування у виборчому процесі»; 

- 18 квітня 2018 року проведено слухання на тему: «Запровадження цифровізації у Верховній Раді України»;

- 01 червня 2018 року відбулися виїзні слухання в Комітеті на тему: «Законодавче забезпечення галузі ІКТ», які проходили в рамках конференції «Дні електронних комунікацій» в селі Глібівка, Вишгородського району, Київської області;

- 08 вересня 2018 року відбулися виїзні слухання в Комітеті на тему: «Законодавче забезпечення ринку ІКТ», які проходили в місті Одесса;

- 31 травня 2019 року відбулися виїзні слухання Комітету на тему: «Актуальні питання законодавчого забезпечення галузі інформаційно-комунікаційних технологій».

 

З метою контролю з боку Комітету за виконанням чинного законодавства на розширених засіданнях Комітету, до роботи яких залучалися члени Уряду, керівники галузевих міністерств і відомств, представники громадськості, бізнесу і засобів масової інформації, було розглянуто такі питання:

·       про хід виконання постанови Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань» на тему: «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні»;

·       про хід виконання Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»;

·       про поточний стан реалізації Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 615;

·       про проблему крадіжок та пошкодження телекомунікаційного обладнання, як потенційної загрози для національної безпеки;

·       дотримання операторами телекомунікацій законодавства у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України, а саме виконання ліцензійних умов щодо забезпечення дотримання показників якості послуг на території всіх населених пунктів (в тому числі прикордонних районах і районах вздовж лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України, зоною проведення АТО) та основних транспортних шляхів регіонів вказаних ліцензій;

·       про результати роботи ПАТ «Укрпошта» за 6 місяців 2017 року та інформацію щодо стратегії розвитку даного підприємства;

·       про стан інформаційного оповіщення населення на випадок техногенних аварій, військових дій та терористичних атак;

·       про виконання вимог Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж»;

·       про виконання Плану невідкладних заходів з протидії російській агресії з тимчасово окупованої території України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та українських юридичних осіб в Криму на 2018-2019 роки;

·       про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2018 році в частині предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку;

·       про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету Державним агентством з питань електронного урядування України на електронне урядування та Національну програму інформатизації;

·       про забезпечення освітніх закладів доступом до мережі Інтернет;

·       про стан впровадження в Україні телемедицини – забезпечення населення України медичною допомогою з використанням засобів дистанційного зв’язку (засобів телекомунікацій);

·       про фінансування бюджетних програм підтримки розвитку телеком галузі України та впровадження електронного урядування протягом всього скликання.

За звітний період на адресу Комітету надійшло 9723 заяв і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для завдань вдосконалення українського законодавства.

 

IV. Висновки і пропозиції

 

Робота Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та звязку в період восьмого скликання була спрямована на розвиток національного законодавства у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, виконання його контрольних функцій та попередню підготовку окремих питань в межах предметів відання, які Конституцією України віднесено до повноважень Верховної Ради України.

Слід наголосити, що всі законопроекти, які супроводжувалися Комітетом і були прийняті протягом скликання є базовими, а Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» є фактично дорожньою картою розвитку галузі.

Головним завданням Комітету, що буде опікуватися предметами інформатизації та зв’язку під час роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання має стати перш за все опрацювання проекту Закону України щодо імплементацію положень Європейського кодексу електронних комунікацій (Директиви (ЄС) 2018/1972 Європейського парламенту від 11 грудня 2018 року), а також проекту Закону щодо Будапетської Конвенції про кіберзлочинність із залученням представників органів управління та державного регулювання у сфері телекомунікацій, а також профільних асоціацій, об’єднань та учасників ринку телекомунікацій.

Під час роботи наступного скликання профільному парламентському комітету слід зосередити свою роботу на законопроектах про електронні комунікації та про радіочастотний ресурс.

          Особливого значення має набути також питання необхідності законодавчого закріплення концепції "Держава у смартфоні", а також здійснення певних короків, які знімуть бар’єри на шляху створення цифрової екооміки України та електронного урядування.

Але все це стане реальним лише за умови консолідації довкола спільного плану дій усіх експертів, талановитого українського IT-бізнесу, всіх гілок влади, в тому числі і законодавчої на найвищому рівні.

Ключові пропозиції мають стосуватися розвитку інструментів електронної держави та демократії, цифрових інфраструктур, цифрової ідентифікації, кібербезпеки, а також наведення ладу у державних реєстрах, електронного народовладдя (електронних соціологічних опитувань і навіть виборів).

Також потрібно приділити особливу увагу створенню можливостей для українських технологічних стартапів, спрямованих зробити країну цифровим лідером в світі.

 

Голова Комітету                               О. Данченко

Керівник секретаріату Комітету    О. Старинець