Діяльність Комітету

07 червня 2018, 11:34

Положення про позаштатного консультанта у Верховній Раді України та в її органах (затверджено розпорядженням Голови Верховної Ради України від 07.07.2003 року №701)

   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
   ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

м. Київ                       N 701              7 липня 2003 року

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови ВР
           N 494 ( 494/15-РГ ) від 31.03.2015 }
 

     З метою   вдосконалення    порядку    залучення    науковців,
спеціалістів галузей народного господарства, фахівців міністерств,
інших центральних і регіональних органів виконавчої влади, органів
місцевого  самоврядування та представників громадських організацій
до законопроектної діяльності Верховної Ради України:

     1. Затвердити   Положення   про   позаштатного   консультанта
комітету    Верховної    Ради    України,   депутатської   фракції
(депутатської  групи)  у  Верховній  Раді  України  та  в  Апараті
Верховної Ради України (додається).

{  Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови ВР
N 494 ( 494/15-РГ ) від 31.03.2015 }

     2. Встановити  порядок,  згідно  з  яким   склад  позаштатних
консультантів  комітетів  Верховної  Ради  України,   депутатських
фракцій   (депутатських  груп)  у  Верховній  Раді  України  та  в
підрозділах  її  Апарату  щорічно  до 01 листопада переглядається,
оновлюється   і   до   01   грудня  поточного  року  вноситься  на
затвердження   Керівника  Апарату.  При  цьому  поновлення  складу
позаштатних  консультантів без вилучення посвідчень увільнених від
виконання своїх обов'язків таких працівників забороняється.

{  Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови ВР
N 494 ( 494/15-РГ ) від 31.03.2015 }

     3. Розпорядження    Голови    Верховної     Ради      України
від 17  листопада  2000  року  N  999  визнати таким,  що втратило
чинність.

 Голова Верховної Ради України                            В.ЛИТВИН
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
          розпорядженням Голови Верховної Ради України
                              від 7 липня 2003 року N 701

                                              ПОЛОЖЕННЯ
  про позаштатного консультанта комітету Верховної Ради України,
           депутатської фракції (депутатської групи) у
    Верховній Раді України та в Апараті Верховної Ради України

{  Назва  Положення  в  редакції  Розпорядження  Голови  ВР  N 494
( 494/15-РГ ) від 31.03.2015 }

  { У тексті Положення слово "(група)"  у  всіх відмінках і числах
    замінено словами "(депутатська група)" у відповідному відмінку

    та числі згідно з Розпорядженням Голови ВР N 494 ( 494/15-РГ )

    від 31.03.2015 }
 

     Позаштатний  консультант - працівник, який виконує роботу без
зарахування його до штату Апарату Верховної Ради України. Інститут
позаштатних  консультантів  запроваджується  з метою вдосконалення
підготовки  проектів  законодавчих актів, їх наукової та юридичної
експертизи  шляхом  широкого  залучення до цієї роботи науковців і
спеціалістів    різних    галузей    народного   господарства   та
соціально-культурної сфери, міністерств, інших центральних органів
виконавчої   влади,   наукових   установ  і  навчальних  закладів,
громадських  організацій,  працівників місцевих органів виконавчої
влади  та  органів  місцевого  самоврядування.  {  Абзац перший із
змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням  Голови  ВР  N  494
( 494/15-РГ ) від 31.03.2015 }

     1. Позаштатних консультантів  можуть  мати  Голова  Верховної
Ради України,  його заступники,  комітети і комісії Верховної Ради
України,  депутатські  фракції  (депутатські  групи),  керівництво
Апарату та структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України.

     2. Позаштатний консультант залучається до:

     участі в практичній роботі по розробці законопроектів;

     здійснення експертизи     законопроектів     та    підготовки
відповідних висновків;

     виявлення неузгодженості   чинних   законодавчих   актів   та
підготовки пропозицій щодо їх усунення;

     участі у  вивченні  практики застосування законодавчих актів,
здійсненні моніторингу та аналізу  їх  політичних,  економічних  і
соціальних наслідків,  вивченні  науково-практичних  матеріалів  з
питань вітчизняного та зарубіжного законодавства.

     3. Позаштатний консультант має право:

     входити і перебувати у приміщеннях Верховної Ради України  за
пред'явленням посвідчення позаштатного консультанта;

     знайомитися чи   одержувати  в  установленому  порядку  і  за
відповідним дорученням  в  органах   виконавчої   влади,   органах
місцевого   самоврядування,   на   підприємствах,  в  установах  і
організаціях безпосередньо або через відповідних  посадових  осіб,
органах  парламенту  України,  депутатських фракціях (депутатських
групах),  структурних  підрозділах Апарату Верховної Ради України,
які  залучають  до  роботи  позаштатного консультанта, нормативні,
довідкові  та  інформаційні  матеріали,  необхідні, для здійснення
функцій позаштатного консультанта;

     безоплатно в      установленому     порядку     користуватися
інформаційною базою даних та телекомунікаційною мережею  Верховної
Ради  України  на  визначених  для цього у відповідних структурних
підрозділах робочих місцях;

     користуватися за письмовим зверненням Голови  або  заступника
Голови  чи секретаря комітету Верховної Ради України,  Спеціальної
контрольної  комісії   з   питань   приватизації,   уповноваженого
представника депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній
Раді  України, керівника структурного підрозділу Апарату Верховної
Ради  України,  які залучають до роботи позаштатного консультанта,
розмножувальною та обчислювальною технікою Апарату;

     бути присутнім на засіданнях відповідних комітетів і  комісій
Верховної  Ради  України, депутатських фракцій (депутатських груп)
при  розгляді  підготовлених  ним  питань,  на нарадах працівників
відповідних   структурних   підрозділів   Апарату  Верховної  Ради
України;   вносити  пропозиції  та  рекомендації  з  обговорюваних
питань.

     4. Позаштатний консультант зобов'язаний:

     не допускати дій,  які можуть завдати матеріальну чи моральну
шкоду Верховній Раді України чи її органам;

     додержуватися режиму перебування в приміщеннях Верховної Ради
України;

     не розголошувати отриману службову інформацію;  забезпечувати
схоронність документів та інших матеріалів.

     5. Позаштатний  консультант  несе  відповідальність за шкоду,
заподіяну Верховній Раді України,  чи її  органам,  відповідно  до
закону.

     6. Відшкодування шкоди,  заподіяної позаштатному консультанту
під час виконання  ним  своїх  функцій,  здійснюється  в  порядку,
встановленому  законом  для відшкодування шкоди,  заподіяної особі
при виконанні нею громадських обов'язків.

     7. Добір позаштатних консультантів здійснюється безпосередньо
керівництвом  Верховної  Ради  України,  її Апарату,  комітетами і
комісіями,  депутатськими  фракціями  (депутатськими  групами)  та
керівниками   структурних   підрозділів   Апарату  Верховної  Ради
України. При цьому встановлюється гранична чисельність позаштатних
консультантів у:

     - Комітетах Верховної Ради України
       та Спеціальній контрольній
       комісії з питань приватизації           - до 20;

     - депутатських фракціях (депутатських
       групах) Верховної Ради України          - до 10;

     - структурних підрозділах Апарату
       Верховної Ради України (крім
       секретаріатів комітетів Верховної
       Ради України, депутатських
       фракцій (депутатських груп) у
       Верховній Раді України                  - до 10.

{  Абзац  четвертий  пункту  7  в редакції Розпорядження Голови ВР
N 494 ( 494/15-РГ ) від 31.03.2015 }
 

     {  Абзац  п'ятий пункту 7 виключено на підставі Розпорядження
Голови ВР N 494 ( 494/15-РГ ) від 31.03.2015 }
 

     {  Абзац  шостий пункту 7 виключено на підставі Розпорядження
Голови ВР N 494 ( 494/15-РГ ) від 31.03.2015 }
 

     Кількість позаштатних  консультантів  у  комітетах  (комісії)
Верховної  Ради  України та її депутатських фракціях (депутатських
групах)  визначається  ними  безпосередньо з урахуванням граничної
чисельності.

     Позаштатний консультант повинен мати необхідний досвід роботи
та фахову підготовку у відповідній галузі чи  сфері  діяльності  з
урахуванням   компетенції   та  функцій  посадових  осіб,  органів
парламенту України, які залучають його до роботи.

     8. Залучення до роботи позаштатного консультанта оформляється
розпорядженням   Керівника   Апарату  Верховної  Ради  України  на
підставі письмового подання відповідно керівництва Верховної  Ради
України,  Комітету  Верховної  Ради України,  депутатської фракції
(депутатської  групи)  у Верховній Раді України, подання керівника
структурного підрозділу Апарату.

     Разом з  поданням до Управління кадрів Апарату Верховної Ради
України  подається  письмова   заява   особи,   яка   погоджується
здійснювати  функції  позаштатного консультанта,  копії документів
про освіту,  першої та другої сторінок паспорта,  а  також  листок
обліку  кадрів  встановленого  зразка  та  дві фотографії розміром
30x40 мм.

     Позаштатний консультант може бути звільнений  від  здійснення
функцій  позаштатного  консультанта  за  власним  бажанням  або  з
ініціативи  відповідно  керівництва  Верховної  Ради  України,  її
Апарату,  комітету  чи комісії, депутатської фракції (депутатської
групи), структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України.

     9.  Позаштатний  консультант здійснює свої функції безоплатно
(на  громадських  засадах)  або  на  умовах  строкового  трудового
договору.

     Строкові   трудові  договори  з  позаштатними  консультантами
можуть  укладатися  за  наявності економії коштів на оплату праці,
передбачених  кошторисом  Верховної  Ради  України  на відповідний
бюджетний рік.

     Умови  та  розмір  оплати  праці  позаштатного  консультанта,
порядок  здійснення  ним  функцій позаштатного консультанта, строк
дії  договору  визначаються в трудовому договорі, що укладається з
позаштатним консультантом.

     На  позаштатних  консультантів,  які  працюють  за  строковим
трудовим  договором  поширюються  законодавство про працю, Правила
внутрішнього   трудового   розпорядку   для   працівників  Апарату
Верховної Ради України.

{  Пункт  9 в редакції Розпорядження Голови ВР N 494 ( 494/15-РГ )
від 31.03.2015 }

     10. Організаційне,  технічне  та інше забезпечення діяльності
позаштатних консультантів здійснюється  відповідними  структурними
підрозділами Апарату Верховної Ради України.

     11. Позаштатному     консультанту    видається    посвідчення
встановленого  зразка.  У  разі  його  звільнення  від  здійснення
функцій позаштатного  консультанта посвідчення підлягає поверненню
до Апарату Верховної Ради України.