ОКРЕМІ ПОВНОВАЖЕННЯ

ГОЛОВИ КОМІТЕТУ

 

(витяги із нормативно-правових актів)

 

 

 

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

 «ПРО КОМІТЕТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ»

 

Стаття 22. Розгляд звернень у комітетах

1. Звернення, що надходять до комітетів, розглядаються головою комітету або за його дорученням першим заступником, заступником, головами підкомітетів чи іншими  членами комітету в порядку та терміни, визначені законом.

 

Стаття 34. Голова та заступник голови комітету

1. Голова комітету організовує роботу комітету.

2. Голова комітету:

1) вносить пропозиції на засідання комітету щодо розподілу обов'язків між першим заступником, заступником (заступниками) голови комітету;

2) забезпечує складання плану роботи комітету;

3) забезпечує виконання плану-графіка робіт над законопроектами та проектами інших актів Верховної Ради України, щодо яких комітет визначено головним;

4) головує на засіданнях комітету;

5) організовує повідомлення членів комітету про проведення засідання комітету та його порядок денний;

6) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі комітету та робочих груп;

7) підписує акти, прийняті комітетом, та протоколи засідань комітету;

8) представляє комітет у відносинах з Головою та заступниками Голови Верховної Ради України, іншими комітетами Верховної Ради України, державними органами та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами парламентів іноземних держав та міжнародними організаціями;

9) організовує виконання рішень комітету та інформує членів комітету про хід їх виконання;

10) організовує підготовку звіту про роботу комітету;

11) доповідає Верховній Раді України про роботу комітету, інформує Погоджувальну раду депутатських фракцій Верховної Ради України про позицію комітету щодо питань, розглянутих на його засіданнях;

12) організовує взаємодію роботи комітету з підрозділами Апарату Верховної Ради України;

13) дає доручення з організаційних питань першому заступнику, заступнику (заступникам) голови комітету, головам підкомітетів, секретарю комітету;

14) забезпечує загальне керівництво секретаріатом комітету;

15) інформує членів комітету про офіційні документи, листи, що надійшли до комітету, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комітету;

16) інформує щомісячно відповідні фракції у Верховній Раді України про відсутність їх членів на засіданнях комітету без поважних причин;

17) веде прийом громадян за дорученням Голови Верховної Ради України відповідно до встановленого графіка;

18) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, Регламентом Верховної Ради України, рішеннями Верховної Ради України та розпорядженнями Голови Верховної Ради України.

3. Голова комітету наприкінці терміну скликання Верховної Ради України забезпечує підготовку і передачу Голові Верховної Ради України:

1) супровідних записок з даними про виконану роботу та стан підготовки щодо кожного законопроекту;

2) переліку законопроектів, з яких комітет було визначено головним і розгляд яких не було завершено;

3) документів щодо внесених законопроектів і прийнятих законів.

4. У комітеті, який налічує у своєму складі не більше десяти осіб, обирається один заступник голови комітету, у комітеті, який налічує від одинадцяти до двадцяти осіб, - перший заступник і заступник голови комітету, а в комітеті з чисельністю від двадцяти однієї особи і більше - перший заступник і два заступники голови комітету. Відхилення від цих вимог допускається при формуванні складу комітетів відповідно до статті 16 Регламенту Верховної Ради України у межах коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України.

 

Стаття 35. Розподіл обов'язків між першим заступником, заступником (заступниками) голів комітетів

1. Розподіл обов'язків між першим заступником і заступником (заступниками) голови комітету затверджується на засіданні комітету за пропозицією голови комітету з прийняттям відповідного рішення.

2. У разі відсутності голови комітету з поважних причин, а так само в період, коли посада голови комітету є вакантною, обов'язки голови комітету виконує відповідно його перший заступник, заступник.

 

Стаття 38. Порядок діяльності підкомітетів

1. Підкомітет розглядає проекти актів Верховної Ради України і питання, передані йому на розгляд чи віднесені до його відання, на своїх засіданнях, звітує комітету щодо них.

2. Засідання підкомітетів проводяться в такому ж порядку, що і засідання комітетів, із особливостями, встановленими цією статтею.

3. Підкомітет не може без згоди голови комітету проводити засідання одночасно із засіданням комітету.

4. Голова підкомітету зобов'язаний скласти графік засідань підкомітету на кожний наступний місяць і погодити його з головою комітету, а також здійснювати підготовку засідань підкомітету.

5. Усі члени комітету незалежно від того, чи є вони членами підкомітетів, можуть відвідувати засідання будь-якого підкомітету з правом дорадчого голосу та висловлювати свою позицію з питань, що обговорюються.

 

Стаття 40. Відрядження членів комітетів

1. Члени комітету з дозволу голови комітету можуть виїжджати у відрядження для вирішення питань, віднесених до предмета відання комітету.

2. Відрядження члена комітету здійснюється на підставі його письмової заяви, поданої на ім'я Голови Верховної Ради України, погодженої з головою комітету, або за рішенням комітету. Голова комітету вносить подання Голові Верховної Ради України про відрядження члена (членів) комітету відповідно до рішення комітету. Рішення про відрядження членів комітету приймається Головою Верховної Ради України у формі розпорядження.

3. Про результати відрядження члени комітету складають звіт на ім'я голови комітету.

4. Голови комітетів можуть виїжджати у відрядження з дозволу Голови Верховної Ради України або його заступників. Звіт про свої відрядження вони подають на ім'я Голови Верховної Ради України.

5. Кожний народний депутат України має право ознайомитися із звітом за результатами відрядження члена комітету в Апараті Верховної Ради України.

 

Стаття 43. Скликання засідань комітетів

1. Засідання комітету скликає голова комітету на підставі затвердженого комітетом плану роботи, доручення Верховної Ради України чи її Голови або за власною ініціативою.

2. Голова комітету зобов'язаний скликати засідання комітету, якщо на цьому наполягає не менше третини членів комітету. У разі якщо голова комітету на вимогу його членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати ad hoc головуючого для ведення цього засідання.

3. Розклад засідань комітету не менш як на двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і затверджується на засіданні комітету.

4. Про зміни до розкладу засідань комітету голова комітету повідомляє його членів не пізніш як за чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.

5. Додатково до порядку денного засідання комітету можуть бути включені питання, що стосуються організації роботи його підкомітетів, робочих груп, та інші питання, що не потребують попередньої підготовки, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на його засіданні членів комітету.

6. Якщо три заплановані засідання комітету не відбулися, за рішенням комітету, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, відповідно до Конституції України, цього Закону та Регламенту Верховної Ради України вноситься проект постанови Верховної Ради України про звіт голови комітету щодо роботи комітету, засідання якого не відбулися. За наслідками обговорення цього питання Верховна Рада України може прийняти:

1) рішення про відкликання голови комітету;

2) рішення про відкликання першого заступника (заступника) голови комітету;

3) рішення про зміну предмета відання комітету;

4) рішення про ліквідацію комітету;

5) інше рішення, передбачене Регламентом Верховної Ради України.


 

Витяг із Регламенту Верховної Ради України,

затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI

 

Стаття 130. Підготовка тексту прийнятого закону для підпису Головою Верховної Ради України

1. Текст закону, прийнятий Верховною Радою, не пізніш як у десятиденний строк оформляється головним комітетом, візується головою комітету та керівником секретаріату цього комітету чи особами, які виконують їх обов'язки, керівником юридичного підрозділу та керівником підрозділу, на який в установленому порядку покладено функцію з оформлення на підпис Голові Верховної Ради України прийнятих Верховною Радою актів, і подається на підпис Голові Верховної Ради України. Якщо текст закону завізований із зауваженнями, вони разом із текстом закону подаються Голові Верховної Ради України.

 

 

Витяг із Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням  Голови Верховної Ради України 

від 22 травня 2006 року № 428

 

35. Законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, має бути завізований головою головного комітету, керівником секретаріату цього комітету, керівниками Головного юридичного управління і редакційного відділу Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради України.

 

 

38. Законопроект, підготовлений до третього читання, має бути завізований головою головного комітету, керівником секретаріату цього комітету, керівниками Головного юридичного управління і редакційного відділу Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради України.

 

43. Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України на підпис Голові Верховної Ради України готує протокольний відділ. На зворотному боці останнього аркуша їх візують голови відповідних комітетів Верховної Ради України і завідуючі секретаріатами цих комітетів, завідуючий протокольним відділом, керівники Головного управління документального забезпечення, Головного юридичного управління та Керівник апарату Верховної Ради України.
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку